รายละเอียดตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมในปี 2567 ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

กฎหมายเกี่ยวกับการเขียนตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืม

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมจะเป็นการเขียนสัญญาขึ้นมาที่ไม่มีแบบตายตัวสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญายืมเงินหรือจะค้นหาตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการเขียนตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืม ถ้ามีการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องทำสัญญาเงินยืมขึ้นมาหากไม่มีการทำสัญญาเงินยืมจะไม่สามารถฟ้องร้องได้แต่ในกรณีที่มีการขอกู้เงินไม่เกิน 2,000 บาทแม้จะไม่มีการทำสัญญาก็สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้ ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมจะต้องมีเนื้อหาที่สำคัญในเอกสารกู้ยืมเงิน การเขียนสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายจะต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) และห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น หากดอกเบี้ยเกินถือว่าเป็นโมฆะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับ สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายจะต้องมีการลงลายมือชื่อและจะต้องมีพยานจำนวน 2 คน อายุความฟ้องคดีสัญญาเงินยืมจะมีอายุความ 10 ปีนับตั้งแต่วันกำหนดชำระหนี้ หากในสัญญาเงินยืมมีการทำข้อตกลงว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จะมีอายุความ 5 ปี

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมที่สำคัญนั้นเราสามารถเขียนขึ้นมาเองได้ สำหรับการเขียนสัญญายืมเงินทางเราจะอ้างอิงตามแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่จะแบ่งออกเป็นส่วนนำ, ส่วนเนื้อหาและส่วนลงท้ายซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปโดยตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมส่วนนำจะประกอบไปด้วย

– ชื่อสัญญากู้ยืมเงิน

สถานที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน

– วันที่ทำสัญญาขอกู้เงิน

ชื่อ อายุ เลขที่ประจำตัวประชาชนและที่อยู่ของคู่สัญญา

สำหรับตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมที่เป็นแบบฟอร์มสัญญายืมเงินในส่วนเนื้อหาจะประกอบไปด้วย

– วัตถุประสงค์ในสัญญาเงินยืมถูกกฎหมาย

– อัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

– ระยะเวลาในการชำระหนี้จากการยืมเงินถูกกฎหมาย

– หากมีการผิดนัดจะมีผลของการผิดนัดชำระหนี้อย่างไร

สำหรับตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมที่เป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายในส่วนลงท้ายจะประกอบไปด้วย

– ข้อความส่วนท้ายของสัญญาเงินยืม

– ลายมือชื่อของคู่สัญญาเพื่อไว้เป็นหลักฐาน

– พยานในการทำสัญญาเงินยืมจะต้องมีพยาน 2 คน

ข้อเสนอตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืม

เมื่อเราได้ศึกษาตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืมแล้ว เราก็สามารถเขียนสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายได้แล้วโดยการเขียนสัญญาจะช่วยเราสามารถนำสัญญาดังกล่าวไปฟ้องดำเนินคดีได้ในกรณีที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หากไม่มีการทำสัญญาเงินยืมจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดคู่สัญญาได้

Scroll to Top