ทักษะการสื่อสาร ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

UploadImage


ได้อ่านบทความเกี่ยวกับการสื่อสาร ของท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิชและดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ซึ่งเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพราะโลกปัจจุบันการสื่อสารได้ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อความประสบความสำเร็จ
 
การสื่อสารของมนุษย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มีการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการแบ่งงานกันทำ ดังนั้น การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยคำพูด การเขียน การใช้ท่าทาง จำเป็นจะต้องมีการพัฒนา ในบทความนี้ขอนำเสนอเรื่อง
หนังสือ The Inquiring Organization : Tacit Knowledge, Conversation, and Knowledge Creation Skills For 21st Century Organization บทสุดท้ายได้ อธิบายกลไกหรือขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนยิ่ง    คือการพูดคุยกันด้วยท่าทีของ “ผู้ไม่รู้”  “ผู้อยากฟัง อยากรู้”  และ อย่างเป็นกัลยาณมิตร   กระตุ้นให้สมาชิกของวงสนทนา พูด “สิ่งที่ยังไม่ได้พูด” ออกมา

การพูดใน“สิ่งที่ยังไม่ได้พูด” เหล่านี้ มีความไม่ชัดเจนและเปิดมุมมองใหม่ที่ยังไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความสงสัย ของสมาชิกในวงสนทนา   กระตุ้นให้สมาชิกคนอื่นๆ พูด “สิ่งที่ยังไม่ได้พูด” ของตนออกม แล้วค่อยๆ ก่อตัวกันเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นี้ อาจมีหลายชุด หลายแนว    เมื่อมีคนนำไปลองใช้ในการทำงานหรือการสร้างสรรค์    ก็จะพบความรู้ใหม่ที่ใช้การได้ เกิดผลดีกว่าเดิม หรือเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น 
ในหลายกรณี เจ้าของ “สิ่งที่ยังไม่ได้พูด” นั้นเอง คือผู้สงสัย   ว่าสิ่งที่ตนจะพูดออกมานั้น ตนเข้าใจถูกต้องหรือไม่    ความกล้าหาญที่จะพูดสิ่งนี้ออกมา มีความสำคัญอย่างยิ่ง    โดยมีบรรยากาศเปิดกว้างและเป็นมิตรเป็นตัวกระตุ้น   ให้ความสงสัยเอาชนะความไม่กล้านำไปสู่การสร้างความรู้ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน

เรื่องที่แนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารได้แก่เรื่อง  7C เพื่อการสื่อสารที่ดี

UploadImage

                C ที่ 1Clear ชัดเจน การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูด การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบง่าย เมื่อสื่อสารออกไปแล้ว ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร
                C ที่ 2Concise มีความกระชับ การสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นจะต้อง เขียนหรือพูด ยาวๆหรือต้องปริมาณมากๆ แต่การสื่อสารที่ดี ไม่ว่าการพูดหรือการเขียน ควรพูดหรือเขียนให้มีความสั้นกระชับ
                C ที่ 3Correct  มีความถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารควรพิจารณา และตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไป ว่าสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสารออกไป เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่  หากไม่ถูกต้องควรแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งสารออกไป
               C ที่ 4Courteous มีความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร สารที่ส่งออกไปควรเป็นไปด้วยความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร ไม่มากไปหรือน้อยเกินไป ทั้งนี้การสื่อสารเป็นทั้ง ศาสตร์คือเรียนรู้ได้ และเป็นทั้งศิลป์ กล่าวคือ ประยุกต์ใช้ได้ ผู้ส่งจึงต้องรู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์และต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร
                C  ที่ 5Concrete สื่อให้มีความสร้างสรรค์ การสื่อสารที่ดีควรสื่อไปในลักษณะการสร้างสรรค์มากกว่าการทำลายกัน เพราะการสื่อสารในด้านบวกมักจะทำให้ผู้รับสารชื่นชอบมากกว่า การส่งข่าวสารออกไปในด้านลบ
                C  ที่ 6  Consider พิจารณาว่าการสื่อสารนั้นสามารถเป็นที่เชื่อถือสำหรับผู้รับสารหรือทำให้ผู้รับสารคล้ายตามด้วยหรือไม่ เพราะการสื่อสารหากต้องการได้รับความร่วมมือจากผู้รับสาร สารที่ส่งออกไปและผู้ส่งจะต้องทำให้ผู้รับสารเชื่อถือ ยอมรับเสียก่อน
                C ที่ 7  Complete มีความสมบูรณ์ครบถ้วน การสื่อสารที่ดี  สารที่ส่งควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน ที่จะส่งออกไปยังผู้รับสาร ดังนั้น ผู้ส่งควรต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
                สำหรับการนำเสนอ ผู้ส่งสารควรนำเสนอด้วยบุคลิกภาพดังนี้
1.   ใช้ท่าทางประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ
2.    มีการยืนและนั่ง อย่างสง่า อย่างเชื่อมั่นในตนเอง
3.    น้ำเสียงมีความชัดเจน แจ่มใส
4.    สีหน้า ใบหน้า ต้องแสดงให้มีความเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
5.    การแสดงบุคลิกควรแสดงให้มีความกระตือรือร้น

ทั้งนี้ การสื่อสารที่ดี เป็นทั้ง ศาสตร์และศิลปะ ท่านสามารถเรียนรู้ เข้ารับการอบรมได้ อ่านหนังสือได้ และท่านก็ต้องสามารถประยุกต์หรือนำไปใช้ให้ได้ ซึ่งแต่ละคนอาจมีความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้แล้วแต่ สถานการณ์ การรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง เงื่อนเวลา สถานที่  ความต้องการของผู้รับสาร เป็นต้น

การสร้างความรู้ที่ใช้พลังของ “ความรู้ฝังลึก” ต้องผ่านวงสนทนา ปลดปล่อย “สิ่งที่ไม่ชัดเจน ที่ยังไม่ได้พูด” ออกมา วงสนทนาแบบนี้จะเป็นตัวการกระตุ้นความสงสัยในสมาชิกของวงสนทนาแต่ละคน ทำให้มีการปลดปล่อย “สิ่งที่ยังไม่ได้พูด” ออกมามากมาย แล้วสมาชิกแต่ละคนเลือกนำความรู้ที่ตนสนใจ ไปผ่านการปฏิบัติแบบอิสระ ไม่มีการบังคับ ก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดที่มา
http://www.gotoknow.org/posts/548894 
 www.drsuthichai.com